logo

The Muthita Online


ด้วยเป้าหมายของพระภิกษุรุ่นน้องร่วมกันเชิดชูเกียรติคุณของพระมหาเถระ ผู้ก้าวผ่าน 20 พรรษา และพระเถระ ผู้ครบ 10 พรรษา ซึ่งจะทำให้หมู่ญาติของท่านได้ปลื้มใจไปกับการบวช ตลอดจนนำมาซึ่งความบริสุทธิ์ใจ จากการกระทำมุทิตาจิต คือ ความเป็นผู้มีใจชื่นชมยินดีในคุณงามความดีของผู้อื่น


Surrounding Experience

สัมผัสประสบการณ์ของโลกเสมือนจริง


ห้องดอกบัว

เป็นอาคารลอยน้ำ ทรงดอกบัวบาน มียอดค้ำฟ้า 8 เสา ได้แรงบันดาลใจคล้ายช่อฟ้าคู่ของพระอุโบสถ เพื่อทำให้ระลึกวันแรกที่อุปสมบท ภายในนำเสนอสื่อมหาปูชนียาจารย์ ผู้เป็นต้นแบบแห่งการอุปสมบท และความเป็นมาของการจัดงานมุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระ ของวัดพระธรรมกาย

อาคารทรงโดม

สามารถเห็นตัวอาคารได้ชัดเจน ว่ามีลักษณะคล้ายกับบาตรที่คว่ำ ซึ่งบาตรเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีพของพระภิกษุ ด้านหน้าทางเข้า ปรากฏเห็นบัวสีทองสัญลักษณ์งานมุทิตาเด่นชัด ภายในประกอบด้วยบูธจัดแสดงภาพถ่ายการสร้างบารมีของพระเถระ 6 บูธ โดยแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ดังนี้ ชั้นที่1 บูธ1A ชั้นที่2 บูธ2A และ 2B ชั้นที่3 บูธ3A, 3B และ 3C โดยในแต่ละบูธจะมีภาพพระเถระจัดแสดงเรียงตามลำดับตัวอักษร

อาคารไตร

ไตรแปลว่าสาม อันหมายถึงผ้าสามผืน (ผ้าสังฆาฏิ,ผ้าจีวร และผ้าสบง) ที่พระภิกษุถือครองมาตลอด สะท้อนแนวคิดนี้ออกมาเป็นจั่วหลังคาที่ซ้อนทับกัน 3 ชั้น วางบนตัวอาคารที่รองรับธงชัยแห่งพระอรหันต์นี้ ภายในมีซุ้มจัดแสดงภาพการสร้างบารมีของพระมหาเถระ 7 ซุ้ม โดยแบ่งออกเป็น 2 ชั้น ดังนี้ ชั้นที่1 ซุ้มD,E,FและG ชั้นที่2 ซุ้มA,BและC โดยในแต่ละซุ้มจะมีภาพพระมหาเถระจัดแสดงเรียงตามลำดับตัวอักษร